FSC®

Duurzaam inkopen

ARBO RI&E Grafimedia

ISO 12647-2

ISO 14001

ClimateCalc

Certificerende Instantie: SKH

Met de aankoop van producten met het FSC-logo steunt u het verantwoord beheer van bossen wereldwijd. Het FSC certificaat wil zeggen dat wij voor FSC-gecertificeerd drukwerk alleen grond-stoffen (papier) mogen gebruiken waarin FSC-gecertificeerd hout is verwerkt. De keten van een FSC- gecertificeerd product begint altijd bij verantwoord beheerde bossen. Het hout dat wordt gebruikt komt uit bossen die voor een lange termijn zijn aangewezen als productie bos. Er gaan dus hierdoor beslist geen oerbossen of andere voor de natuur waardevolle bossen verloren. De gehele keten die het product doorloopt moet voldoen aan, door het FSC bepaalde, strenge eisen. De keten begint bij het bos en eindigt bij de consument.

 

Bij een gesloten keten zijn alle schakels FSC-gecertificeerd. We zien dit FSC-certificaat nu al regelmatig bij de verwerking van papier, wat voor een heel groot gedeelte een houtproduct is.

 

 

Certificerende Instantie: Stichting Certificatie Grafimedia Branche

Duurzaam inkopen is het toepassen van milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces, zodat dit uiteindelijk leidt tot daadwerkelijke levering van een product, dienst of werk dat aan deze milieu- en sociale aspecten voldoet. Met het behalen van dit certificaat bewijst StyleMathôt te voldoen aan de eisen die de overheid stelt aan Duurzaam Inkopen. De Rijksoverheid vervult een voorbeeldfunctie ten aanzien van Duurzaam Ondernemen. Vandaar dat zij de doelstelling heeft al haar aanbestedingen ‘duurzaam’ te gaan inkopen.

 

De criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door Senter Novem in opdracht van het Ministerie van VROM. Dit betekent dat vanaf 2010 grafische ondernemingen alleen nog maar drukwerk voor overheidsinstanties kunnen vervaardigen als dit aantoonbaar ‘duurzaam’ gebeurt.

Certificerende Instantie: Stichting Certificatie Creatieve Industrie

Een ri&e staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Het is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In deze ri&e moet ook een Plan van Aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

 

Tenslotte moeten in een ri&e de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

ISO 12647-2 voor drukwerkkwaliteit

 

Certificerende Instantie: Tetterode / Heidelberg

De ISO 12647-2 norm beschrijft de standaard voor offset- en heatsetrotatiedruk.

Het totale proces van beeldbewerking tot en met drukwerk is in ISO 12647-2 vastgelegd, met als eindresultaat een voorspelbaar en vooral ook constant hoog kwaliteitsniveau, ook bij herhalingsopdrachten. In feite bepaalt de ISO-norm hoé goed drukwerk eruit hoort te zien, met als uitgangspunt de drukpers en het papier. Drukkerijen, prepressbedrijven en reclamebureaus laten zich voor het Proces Standard Offset certificeren op basis van de ISO-12647-normen. Ze hebben daardoor een geoptimaliseerd proces en leveren voorspelbare kwaliteit.

 

StyleMathôt maakt gebruik van 2 verschillende ICC profielen voor het uiteindelijk te bedrukken papier..

Download hier de icc profielen:

 

ISOcoated_v2_300_eci.icc

 

PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc

Certificerende Instantie: Stichting Certificatie Grafimedia Branche

ISO 14001 is een norm die eisen stelt aan het milieubeheer voor een bedrijf, ongeacht de grootte, de locatie of de omzet. Het doel van de norm is het verminderen van de vervuiling en het afval dat een bedrijf produceert.

 

De norm voor het ISO 14001 milieuzorgsysteem is er om bedrijven te helpen alles in het werk te stellen een negatieve invloed op het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren en te beperken.

ISO 14064-1/CO2 footprint/ClimateCalcTM

 

Certificerende Instantie: Stichting Certificatie Grafimedia Branche

ISO 14064-1 is een norm die definieert hoe de broeikasgassen gekwantificeerd en gerapporteerd moeten worden op bedrijfsniveau.

 

ClimateCalc is een rekenmodule die gebaseerd is op de aanbeveling voor de berekening van de CO2-voetafdruk voor de grafische sector van de Europese overkoepelende branchevereniging/sectorfederatie Intergraf.

De Intergraf-aanbeveling is de enige internationale grafische norm voor CO2-voetafdrukberekening in de wereld. Deze norm is van belang omdat zij ervoor zorgt dat iedereen die gebruik maakt van deze norm de CO2-voetafdruk berekent op dezelfde grondslag.

 © StyleMathôt 2019

Izaäk Enschedéweg 29, 2031 CR, Haarlem  •  Tel.: +31 (0)23 - 55 333 55  •  Fax: +31 (0)23 - 55 333 50  •  mail@stylemathot.nl  •  Leveringsvoorwaarden  •  Privacy Policy